شیوه نامه تعیین ارزش کالاهای صادراتی

ارزش صادراتي- منتهي به 14 اسفند 95 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به 17شهريور ماه 95 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به 21 اسفند 95 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به 4 بهمن95 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به 17 ارديبهشت 96 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به 19ارديبهشت 96 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به 29 دي ماه 95 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به 4 اورديبهشت 96 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به22 خرداد 96 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به28 فروردين 96 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به29فروردين 96 دانلود
ارزش صادراتي- منتهي به31 ارديبهشت 96 دانلود
ارزش پايه کالاي صادراتي به زبان روسي دانلود
ارزش هاي صادراتي – ترجمه انگليسي دانلود
ارزشهاي صادراتي – ترجمه روسي دانلود