تعهدات ما به شما

1- امانت داری، صداقت و بهینه سازی در طول روند همکاری
2- شفاف سازی و اطلاع رسانی مداوم و مستمر از چگونگی انجام کار
3- ارایه کلیه خدمات مورد توافق در کمال صداقت و دلسوزی
4- کم کردن هزینه های اضافی و بالا بردن کیفیت کار در طول همکاری
5- ارایه صورت حساب همراه با کلیه ضمایم حداکثر یک هفته بعد از برگشت کانتینر و ارایه هزینه ها توسط کشتیرانی

تعهدات شما به ما

1- ارایه کلیه اسناد و مدارک لازم جهت ترخیص کالا (در صفحه نخست مدارک لازم قید شده است)
2- پرداخت به موقع هزینه ها جهت انجام امور ترخیص
3- ارایه اطلاعات کامل در مورد نوع و کاربرد کالا
4- به عهده گرفتن هرگونه مسئولیت ناشی از عدم تطابق اسناد با کالای وارداتی یا نداشتن مدارک کافی ویا واردات کالاهای غیر استاندارد، تقلبی، غیر مجازیا قاچاق
5- به عهده گرفتن هرگونه مسئولیت ناشی از خسارت یا آسیب کالاهای حمل شده به دلیل بسته بندی یا حمل نامناسب
6- پرداخت چک های تضمینی برای برگشت کانتینر (برای شرکت ها و افراد حقوقی- بر اساس قوانین کشتیرانی)
7- در نظر داشتن زمان لازم جهت انجام امور ترخیص بر اساس نوع کالا، استانداردی بودن آن و برخی موارد احتمالی